Grunderna i expanderande kulor

Hur fungerar expanderande kulor?

Det finns många olika design-, effekt- och konstruktionsegenskaper i världen av ammunition och kulor. I denna artikel diskuterar vi de olika typerna av kulor som finns där ute för att hjälpa dig att välja rätt komponenter för dina ammunitionsbehov.

Vad är expanderande kulor?

Expanderande kulor är den allra vanligaste typen av jaktkulor. Som namnet avslöjar rör det sig om en projektil som expanderar på ett förutsägbart sätt vid anslaget till en diameterstorlek som är större än den ursprungliga kulan. Denna kontrollerade deformation resulterar i en större hydrostatisk chock vid målet, vilket ger kulan en viss knall-och-fall-verkan, och allt eftersom diametern ökar ger den även upphov till större sårverkan och sårkanaler. Alla dessa egenskaper är något som eftersträvas av de allra flesta jägare som inte bara vill träffa ett mål utan som även vill uppnå en viss effekt på målet. Kulans expansion kan uppnås genom flera olika konstruktions- och designvarianter och därför är det bäst att se expanderande kulor som en effektbeskrivning snarare än en specifik konstruktion.

På bilden: En soft nose-kula i olika expansionssteg.

Historiken bakom expanderande kulor

De första projektilerna utgjordes av runda blykulor, eller snarare blyklumpar, eftersom produktionsmetoderna inte var särskilt förfinade. Du kanske minns från historieundervisningen att Gustav Vasa lade beslag på kyrkklockor för att kunna gjuta kanonkulor till sina krig. Fram till industrialiseringen var denna typ av improviserade produktionsmetoder standard för olika typer av projektiler. Före introduktionen av Miniékulan hade projektiler skjutna från handeldvapen inte den rotationsstabilisering och rotationsgrad som moderna kulor får när de tar i gevärspipans räfflor. Krut och gevär var generellt sett inte särskilt avancerade och hastigheterna och energin kan inte jämföras med dagens kulor. Allt som allt innebar detta att de flesta tidiga projektilerna för handeldvapen snarare betedde sig som bly- eller kanonkulor och saknade tillräcklig energi, hastighet och design för att generera önskad sluteffekt, även om de betedde sig på ett sätt som liknade expanderande kulor. Det första målinriktade försöket gjordes av britterna under sent 1800-tal när de tillverkade de berömda dumdumkulorna – ett ammunitionsbegrepp som fortfarande används i folkmun – utanför Calcutta i Indien. Vid det här laget hade även den allmänna utrustningen och produktionstekniken förbättrats genom framsteg som rökfritt krut, standardiserade patroner och mer avancerade gevärsmekanismer. Dumdumkulorna försågs medvetet med en öppning i toppen för att skapa en expansionseffekt snarare än som ett resultat av materialval eller tillverkningsmetoder. De var såpass aggressiva att de än i dag är förbjudna som krigsammunition eftersom till och med förlupna kulor eller träffar i icke-vitala områden kunde orsaka enorma skador.

Olika konstruktioner för expanderande kulor

Som vi redan nämnt, när du hör/läser begreppet expanderande kula är det bäst att se det som en beskrivning av hur kulan kommer att bete sig snarare än som ett specifikt sätt att konstruera kulan. Det finns många olika aspekter i konstruktionen av både kulans kropp och spets som en ballistiker kan utnyttja för att uppnå en expanderande design. Här är de vanligaste faktorerna i konstruktionen av kulkroppen för en expanderande kula:

Blylås

Ett blylås är i själva verket en mekanism för att styra och minska expansionen. Kulan löds ihop i bakkant så att kärna och mantel håller samman och uppsvampningen avstannar. Detta är särskilt viktigt på korta avstånd där kulans energi och hastighet är hög och projektilen riskerar total deformering och därmed ett instabilt beteende vid anslaget.

Monolitisk kula

Denna designprincip återfinns i expanderande kopparkulor. Eftersom koppar är fastare än traditionella blykulor skapar en expanderande kopparkula andra utmaningar i designfasen. Genom att arbeta med kulans form och kopparns sammansättning uppnås exakt rätt balans mellan mjukhet, vilket är synonymt med uppsvampning, och hårdhet, vilket är synonymt med att en projektil inte deformeras helt.

Kulans främre mantel

Genom att reducera den främre mantelns tjocklek blir kulan mindre motståndskraftig och deformeras vid träff. En tjockare främre mantel innebär att kulan med större sannolikhet bibehåller sin form vid träff utan att deformeras och beter sig mer som en genomträngande projektil snarare än att expandera. En välkonstruerad främre mantel deformeras utan att smulas sönder.

Bondningsteknik

Bondning innebär att kärnan och manteln löds ihop, vilket i sin tur betyder att när kulan träffar målet och börjar expandera håller den sig mer sannolikt i ett stycke. Även när kulan svampar upp mycket våldsamt separeras inte kärnan från manteln, vilket ger en hög restvikt trots en mycket hög grad av expansion.

På bilden: Norma BONDSTRIKE utnyttjar alla moderna konstruktionsprinciper med ballistisk spets och bondad expanderande design som svampar upp kraftigt men samtidigt har hög restvikt.

Här är de vanligaste faktorerna i konstruktionen av kulspetsen för en expanderande kula:

Hålspetskula

En hålspetskula (HP, Hollow Point) behöver inte nödvändigtvis vara expanderande, vilket den rutinerade målskytten kan intyga. Men principen är densamma för alla hålspetskulor: genom att öppna upp spetsen på kulan och lämna ett hålrum där manteln vanligtvis går ihop utmanas kulans strukturella integritet vid träff så att den inte får samma genomträngningsförmåga som en helmantlad kula (FMJ, Full Metal Jacket). Detta är grunden i de flesta moderna designutvecklingsmetoder som nämns nedan.

Soft-Nose

Om du låter kulans kärna fylla håligheten i en hålspetskula så får du en soft nose eller blyspetskula. Det är ett bra sätt att tillföra mer vikt i projektilen och säkerställa att kulans kärna börjar expandera direkt när manteln träffar målet.

Hålspetskula med invikt spets

Konstruktionen med en invikt spets är en spännande mix mellan en tom hålspets och blyspets där den ihåliga delen av manteln viks in i sig själv. Norma Vulkan är ett exempel på denna typ av konstruktion. Den erbjuder de attraktiva ballistiska egenskaperna hos en hålspetskula i kombination med den kontrollerade och tillförlitliga expansionen hos en blyspetskula.

Rundnoskula

Istället för en skarp ihålig spets kan expansionen underlättas genom att ge projektilen en mjukare spets. Detta kan minska projektilens ballistiska prestanda före anslag men vinsten är en mer tillförlitlig expansion.

På bilden: Olika typer av kulspetskonstruktioner: hålspetskula, rundnoskula och en kula med ballistisk spets.

Polymerspets

Den senaste utvecklingen är att förse kulan med en polymerspets. Kulan bygger dock fortfarande på hålspetsprincipen eftersom polymerspetsen placeras i håligheten i kulans framkant. Syftet med den ballistiska spetsen, som den även kallas, även om Ballistic Tip egentligen är ett varumärke som tillhör företaget Nosler Bullet, är att kombinera de optimala flygegenskaper hos en projektil som vi oftast ser inom krypskytteammunition med högsta möjliga dödliga effekt – som vi bara ser inom jaktammunition. Eftersom det är polymerspetsen som bryter luftflödet mot projektilen genererar den mindre luftmotstånd än en rundnos- eller soft nose-kula. Men så snart kulan träffar målet upplöses den bräckliga polymerspetsen direkt och utsätter målet för en aggressiv hålspetskula. Polymerspetsen kombinerar därmed precisionen i prickskytte med den dödliga effekten hos jaktammunition.

Vilken expanderande kula ska jag välja?

Som vid alla val av ammunition är det en fråga om personliga preferenser och behov. Samtliga konstruktionsalternativ ovan är lämpliga jaktprojektiler men de är bra på olika saker. När allt kommer omkring handlar det om att välja en kulkonstruktion som är optimal för den typ av jakt som du kommer att bedriva. En av de mest krävande typerna av jägare är de afrikanska yrkesjägarna, eller African PH (Professional Hunters) eftersom såväl det vilt som den miljö de jagar i ofta är extremt farliga. Afrikanskt vilt är ökänt tjockhudat och till och med slättvilt har en tjock päls som är mycket motståndskraftig mot penetration. För en sådan jägare är tillförlitligheten och penetrationsdjupet ofta de viktigaste aspekterna medan kulans prestanda på långa avstånd ofta är mindre viktig. En rundnoskula av den typ som vi hittar i Normas AFRICAN PH-serie kan i detta fall säkerställa maximalt tillförlitlig expansion och rätt penetrationsdjup – skott efter skott.

Om du å andra sidan främst jagar rådjur i Europa vill du kanske ha något mindre aggressivt med högre restvikt som fungerar bra även på längre avstånd. Här kan en projektil med ballistisk spets, som Norma BONDSTRIKE, ge perfekt expansion och vikthållning. Om du jagar olika typer av vilt på olika avstånd och vill ha en expanderande kula som klarar av både mindre och större vilt utan alltför varierande resultat ser en projektil med blylås till att du aldrig riskerar alltför stor kraft. Blylåset stoppar kulans expansion om den når basen och du behöver inte oroa dig för fragmentering och extrem köttförstöring.

Expanderande kulor in action

Här visar Phil Massaro upp hur BONDSTRIKE fungerar i verkliga livet: