303 British

Hornady Soft Point bullet
Geschoss Hornady SP 150 gr
Geschossgewicht 9,7 g / 150 gr
B.C 0,361
C.O.L 76,0 mm / 2,992
# 3120
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 201 Max 41,7
Min 39,0
833
798
2733
2618
Norma 202 Max 43,5
Min 41,0
847
802
2779
2631
Hornady Round Nose bullet
Geschoss Hornady RN 174 gr
Geschossgewicht 11,3 g / 174 gr
B.C 0,262
C.O.L 74,5 mm / 2,933
# 3130
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 201 Max 39,4
Min 37,0
780
700
2559
2297
Norma 202 Max 41,0
Min 39,0
795
748
2608
2454
Norma 203-B Max 43,5
Min 41,0
792
748
2598
2454
Norma 204 Max 45,7
Min 43,4
721
684
2366
2244
Norma URP Max 45,7
Min 43,4
754
718
2474
2356
Various bullets
Geschoss Woodleigh RN 215 gr
Geschossgewicht 13,9 g / 215 gr
B.C 0,359
C.O.L 77,0 mm / 3,031
# 68
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 203-B Max 40,0
Min 38,0
704
669
2310
2195