Données de rechargement pour 6,5 JAPANESE ARISAKA

norma hp rekrutt bullet
Bullet Norma Hollow Point 100 gr
Bullet weight 6.5 g / 100 gr
B.C 0.321
C.O.L 71.5 mm / 2.815
# 20665201
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 203-B Max 34.5
Min 33.0
841
796
2759
2612
Nosler Ballistic Tip bullet
Bullet Nosler BST 100 gr
Bullet weight 6.5 g / 100 gr
B.C 0.350
C.O.L 70.0 mm / 2.756
# 26100
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 203-B Max 34.5
Min 33.0
840
795
2756
2608
Norma Full Metal Jacket bullet
Bullet Norma FMJ 120 gr
Bullet weight 7.8 g / 120 gr
B.C 0.428
C.O.L 70.0 mm / 2.756
# 20665141
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 203-B Max 32.3
Min 31.0
796
739
2612
2425
Hornady Soft Point bullet
Bullet Hornady SP 129 gr
Bullet weight 8.4 g / 129 gr
B.C 0.445
C.O.L 70.0 mm / 2.756
# 2620
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 203-B Max 30.2
Min 28.0
729
663
2392
2175
Hornady Soft Point bullet
Bullet Hornady SP 140 gr
Bullet weight 9.1 g / 140 gr
B.C 0.465
C.O.L 70.0 mm / 2.756
# 2630
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 32.0
Min 31.0
674
640
2211
2100
Partition bullet
Bullet Nosler Partition 140 gr
Bullet weight 9.1 g / 140 gr
B.C 0.490
C.O.L 72.5 mm / 2.854
# 16321
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 33.0
Min 31.0
689
626
2260
2054
Oryx bullet
Bullet Norma Oryx 156 gr
Bullet weight 10.1 g / 156 gr
B.C 0.348
C.O.L 70.0 mm / 2.756
# 20665241
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 32.3
Min 30.0
652
580
2139
1903
Norma MRP Max 35.5
Min 34.0
661
628
2169
2060
Hornady Round Nose bullet
Bullet Hornady RN 160 gr
Bullet weight 10.4 g / 160 gr
B.C 0.283
C.O.L 71.5 mm / 2.815
# 2640
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 32.0
Min 30.0
642
571
2106
1873
Norma MRP Max 35.3
Min 33.0
654
609
2146
1998